Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN E&R Flooring VOF B.V.

 GEVESTIGD AAN  Doctor Struyckenstraat 93 te Breda

INSCHRIJVING K.V.K. 68572166

Doctor Struyckenstraat 93

4812BB BREDA

TEL: +31 6-18230542

RECHTSVORM: Vennootschap onder Firma

E-mailadres: info@vloerdeal.nl

ARTIKEL 1.   DEFINITIES

 1. Gebruiker van deze Algemene voorwaarden E&R Flooring VOF

nader te noemen: E&R Flooring VOF, de ontvanger nader te noemen Wederpartij c.q. Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever:iedere (rechts)-persoon  en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). die aan E&R Flooring VOF een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 1. Consument:een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant aan E&R Flooring VOF een opdracht tot het leveren c.q. verrichten van werkzaamheden, diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 1. Overeenkomst:iedere overeenkomst van dienstverlening die tussen E&R Flooring VOF en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 1. Werkzaamheden:alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door E&R Flooring VOF uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht aannemen, leveren en leggen van harde en zachte vloeren, alsmede het egaliseren van ondervloeren, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen.
 1. Bescheiden:alle door Opdrachtgever aan E&R Flooring VOF ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door E&R Flooring VOF vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers (tekeningen en/of vergunningen).

Meerwerk:

1.6       Onder meerwerk wordt verstaan al het werk wat voortvloeit uit eventuele gebreken die niet waren te voorzien bij het aannemen van de opdracht, maar die onvermijdelijk zijn om een opdracht naar eer en geweten uit te voeren.

Extra werk:

1.7       Onder extra werk wordt verstaan werk wat tijdens de opdracht op verzoek van Opdrachtgever nog extra uitgevoerd dient te worden. Extra werk dient dus als een op zich staande opdracht te worden gezien en derhalve dient er een getekende opdracht door Opdrachtgever te worden verstrekt, tenzij dit om praktische en/of spoedeisende redenen niet mogelijk is, volstaat een opdrachtbevestiging van de zijde van E&R Flooring VOF

 1. Ingeval E&R Flooring VOF als Opdrachtgever optreedt:dienen al zijn leveranciers en/of onderaannemers de navolgende huisregels in acht te nemen:

HUISREGELS:

 1. Indien er sprake is van onder aanneming door zogeheten ZZP’ers, dienen deze onderaannemers een geldige Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) of als de nieuwe BGL wet (beschikking geen loonheffing) van kracht wordt te overleggen, bij het ingebreke blijven hiervan kan niet tot betaling worden overgegaan.
 1. Indien er sprake is van onder aanneming door onderaannemers die in het bezit zijn van personeel dienen deze onderaannemers hun G-rekening aan E&R Flooring VOFkenbaar te maken en zal er betaling plaats vinden op basis van de wettelijke normen die gelden voor de wet ketenaansprakelijkheid. De ketenaansprakelijkheid regeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. De ketenaansprakelijkheid regeling heeft tot doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken van de afdracht van loonbelasting/premievolksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen.
 1. Onderaannemers en ZZP’ers verplichten zich als er sprake is van meerwerk dit eerst te overleggen met E&R Flooring VOF, voor dat zij tot uitvoering overgaan.
 1. Opdrachten:opdrachten kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden verstrekt.

ARTIKEL 2.  ALGEMEEN

 1. Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Kamer van Koophandel Breda zijn alle voorgaande voorwaarden van E&R Flooring VOF
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen E&R Flooring VOFen Opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarvoor door E&R Flooring VOF derden dienen te worden ingehuurd. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door E&R Flooring VOF op te stellen opdrachtbevestiging.
 1. De Opdrachtgevererkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan E&R Flooring VOF, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtgever zijn verworpen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door E&R Flooring VOF.
 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. E&R Flooring VOFen Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. Afspraken die zonder medeweten van E&R Flooring VOFgemaakt worden door personeel en/of derden werkzaam voor E&R Flooring VOF, binden E&R Flooring VOF niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.

ARTIKEL 3.  OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij E&R Flooring VOFin zijn aanbiedingen of prijsopgave uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
 1. De door E&R Flooring VOFgemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij E&R Flooring VOF om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Offertes c.q. aanbiedingen zijn geldig gedurende (30) dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. E&R Flooring VOFkan niet aan zijn offertes c.q. aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. De prijzen in de offertes c.q. aanbiedingen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden en/of omschrijvingen en werkzaamheden, alles wat niet in de offerte wordt omschreven wordt gezien als meerwerk c.q. extra werk en zal aan Opdrachtgeverseparaat worden berekend.
 1. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. aanbieding opgenomen aanbod is E&R Flooring VOFdaaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij E&R Flooring VOF anders aangeeft.
 1. Opdrachtgeververplicht zich monsters en/of stalen te retourneren, bij het ingebreke blijven hier van is E&R Flooring VOF gerechtigd € 100.- (zegge: éénhonderdeuro) per staal en/of monster in rekening te brengen.
 1. Ingeval E&R Flooring VOFeen opdracht krijgt voor het maken van een schaderapport en de opdracht daarna niet aan haar wordt verstrekt, is E&R Flooring VOFgerechtigd 10% van het schadebedrag in rekening te brengen aan Opdrachtgever, indien voornoemde nadrukkelijk op het schaderapport is vermeld.
 1. Indien Opdrachtgevereen Carpolis voor een betreffend project afsluit, zal E&R Flooring VOF automatisch meeverzekerd zijn en kan het eigen risico van de Carpolis niet op E&R Flooring VOF verhaald worden.
 1. Indien E&R Flooring VOFwerkzaamheden als onderaannemer uitvoert, dient Opdrachtgever zorg te dragen voor afvalcontainers, welke geschikt zijn voor het scheiden van afval en/of restmateriaal. Particulieren dienen zelf zorg te dragen voor het afvoeren van restmaterialen, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Met betrekking tot de geleverde materialen, hun kleur en/of dikte worden bepaald door monsters en/of stalen die slechts als benaderende gelijkenis worden verstrekt zonder dat identieke kleur en/of structuur door de klant kunnen worden geëist.
 1. Offertes c.q. aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

ARTIKEL 4.   TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst  wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de door E&R Flooring VOFen Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door E&R Flooring VOF retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt E&R Flooring VOF zich het recht voor haar (personele-) capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan E&R Flooring VOF verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 1. De overeenkomst komt in plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
 1. Elke tussen Opdrachtgeveren E&R Flooring VOF gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij E&R Flooring VOF en Opdrachtgeverbinnen (14) veertien dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat zij de overeenkomst ontbindt.
 1. Indien een opdracht op basis van stelposten wordt geoffreerd, dienen de   geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door E&R Flooring VOFgewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door E&R Flooring VOF gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 1. Alle door E&R Flooring VOFopgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor ondernemers en incl. BTW voor particulieren, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overlegd, is E&R Flooring VOFniet gehouden aan de geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overlegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overlegd.
 1. Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties, met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi, brochures en/of stalen en monsters voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de Opdrachtgevernimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 1. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten E&R Flooring VOFniet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgever niet het recht de ontvangst of betaling der geleverde goederen te weigeren.
 1. Indien de door een Opdrachtgeverbestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de Opdrachtgever gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.
 1. Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan E&R Flooring VOFwordt opgedragen, is Opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht (8) dagen franco aan E&R Flooring VOF terug te zenden.
 1. Zodra aan de Opdrachtgeveris bericht dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien(10) dagen door hem te worden afgenomen, bij het ingebreke blijven hiervan heeft E&R Flooring VOF het recht opslagkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 5.   OPDRACHTEN

 1. De door Opdrachtgeverna het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan E&R Flooring VOF ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door E&R Flooring VOF zijn bevestigd.
 1. Indien de Opdrachtgeverniet tijdig binnen (14 veertiendagen conform de nieuwe consumentenwet gebruik maakt van het ontbinding/herroepingsrecht en de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan E&R Flooring VOF alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden.
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgeveraangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indien de wijzigingen van of de aanvullingen op de opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal E&R Flooring VOFde Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 1. Schriftelijke opdrachten van de Opdrachtgeverdienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
 1. E&R Flooring VOFbehoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de eventueel bijkomende kosten.
 1. Het is Opdrachtgeverniet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een overeenkomst aan te gaan met door of namens E&R Flooring VOF bij Opdrachtgever te werk gestelde of met door of namens E&R Flooring VOF bij de opdracht voor Opdrachtgever betrokken derden. Zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van € 2000,00 (zegge: tweeduizend Euro) voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt.
 1. Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, ten gevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden,  in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie, dit alles in overleg met Opdrachtgeveren na overleg van rekeningen en verantwoording door E&R Flooring VOF.
 1. E&R Flooring VOFverplicht zich de zijn of haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren (binnen de redelijkerwijs te verwachten normen) doch zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgever onmogelijk beoogde doel.
 1. De mogelijkheid bestaat dat E&R Flooring VOFmeer werkzaamheden moet uitvoeren dan is vermeldt in de schriftelijke opdracht, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende kosten.
 1. De Opdrachtgeververplicht zich zowel jegens de E&R Flooring VOF medewerkers als jegens E&R Flooring VOF om de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee de werkzaamheden door de E&R Flooring VOF medewerkers worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de E&R Flooring VOF medewerkers tegen gevaar voor lijf, en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 1. De Opdrachtgeverzal zorg dragen dat E&R Flooring VOF tijdig kan beschikken;
 1. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materieel en/of hulpmiddelen.
 1. Opdrachtgeveris verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte of ondergronds bevindende obstakels, die de werkzaamheden van E&R Flooring VOF of de kwaliteit van het werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 6.   LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. In het geval van levering van goederen en/of materialen door de Opdrachtgever zelfis E&R Flooring VOF, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van E&R Flooring VOF, niet aansprakelijk voor gebreken en/of het ontbreken van voldoende hoeveelheden, eventuele kosten veroorzaakt door deze stagnatie kunnen op Opdrachtgever verhaald worden.
 1. In het geval van levering van gegevens door de Opdrachtgeveris E&R Flooring VOF, behoudens ingeval van door de Opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van E&R Flooring VOF, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij hoofdstuk 11.
 1. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van E&R Flooring VOF, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
 1. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de schriftelijk overeengekomen tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra te maken kosten in rekening worden gebracht. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de OpdrachtgeverE&R Flooring VOF bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door E&R Flooring VOF schriftelijk is bevestigd.
 1. De door Opdrachtgevergeleverde materialen en/of goederen en de door E&R Flooring VOF te verwerken gegevens dienen tijdig te worden aangeleverd.
 1. De door E&R Flooring VOFte leveren goederen reizen immer voor rekening  van de Opdrachtgever behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt.
 1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever.
 1. Het aannemen van de goederen door de Opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de goederen in goede staat zijn geleverd.
 1. Overeengekomen termijnen gelden slechts, indien en voor zover het te verwerken materiaal en/of goederen etc., alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde tekeningen en gegevens, binnen de overeengekomen tijd bij E&R Flooring VOFworden aangeleverd en de door Opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht.
 1. Alle leveringstijden worden door E&R Flooring VOFsteeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra  alle naar oordeel van E&R Flooring VOF eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen e.d. door Opdrachtgever aan haar zijn verstrekt en de opdrachtbevestiging is ontvangen.
 1. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgeverredelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de Opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan E&R Flooring VOF kennis geeft, onverminderd het recht om  door E&R Flooring VOF de eventuele reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
 1. Ten onrechte aan E&R Flooring VOF door middel van een getekende opdracht geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van Opdrachtgever, eventuele vervoer, transport- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
 1. E&R Flooring VOFis gerechtigd in overleg met de Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien deze zaak naar de mening van E&R Flooring VOF een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 1. Indien E&R Flooring VOFen Opdrachtgever een aanvangsdatum zijn overeengekomen en er op de aanvangsdatum mocht blijken dat er met de werkzaamheden niet begonnen kan worden, is E&R Flooring VOF gerechtigd naar redelijkheid en billijkheid wachturen en/of onkosten in rekening te brengen.
 1. In het geval van levering van materialen door de Opdrachtgeveris deze verplicht, tevens benodigde inschiet (uitschot tijdens be- of verwerking) ter beschikking van E&R Flooring VOF te stellen.
 1. De bijvoeging “circa” of “ca.” geeft E&R Flooring VOFhet recht 10% meer of minder te leveren.
 1. Bij levering van materialen en/of halffabricaten door de Opdrachtgever, aanvaardt E&R Flooring VOFgeen enkele verantwoording voor eventuele gebreken.
 1. Indien tijdens de uitvoering van een door E&R Flooring VOFaangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan E&R Flooring VOF onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, zal E&R Flooring VOF in overleg met Opdrachtgever de opdracht zodanig wijzigen, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend.
 1. Indien Opdrachtgeverna toestemming zijnerzijds materialen of gereedschappen van E&R Flooring VOF, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft E&R Flooring VOFhet recht dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Opdrachtgeverzal voor de uitvoering van de opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, gas en water om niet beschikbaar stellen evenals eventueel andere aanwezige hulpmiddelen.
 1. Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien de opleverlijst is afgegeven en voor akkoord is ondertekend door Opdrachtgever.
 1. De Opdrachtgeververplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden.
 1. Bij aanvang van de werkzaamheden dienen de te behandelen ruimten leeg en schoon te worden aangeboden en dient de werktemperatuur minimaal 15° Celsius te bedragen. Indien E&R Flooring VOFde ruimten moet vrijmaken worden de hieraan bestede uren door berekend, tegen het gebruikelijke uurloon per uur per persoon.
 1. Opdrachtgeververplicht zich bepaalde vergunningen t.b.v. het plaatsen van steigers en of containers aan te vragen en de te betalen leges te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Opdrachtgeverdient zorg te dragen voor alle benodigde vergunningen, alsmede alle voorzieningen te treffen t.b.v. het verkeer, milieu en/of geluidsoverlast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 1. Opdrachtgeververplicht zich al het restmateriaal zelf af te voeren, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7.   OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de Opdrachtgeverwordt vertraagd, is Opdrachtgever verplicht E&R Flooring VOFover het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan E&R Flooring VOF ter voldoen.
 1. De met E&R Flooring VOFovereengekomen opleveringstermijnen zijn door de Opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 1. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden (zoals wind en vorst), oorlog, mobilisatie, onlusten, terreur, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan E&R Flooring VOFdoor derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan E&R Flooring VOF van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit diens hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
 1. Ingeval van overmacht zal E&R Flooring VOFdaarvan onverwijld aangetekend mededeling doen aan de Opdrachtgever. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat is Opdrachtgevergerechtigd de desbetreffende opdracht te annuleren mits de Opdrachtgever hiervan schriftelijk aan E&R Flooring VOF kennis geeft. Dit alles echter met de verplichting om aan E&R Flooring VOF het reeds uitgevoerde van de opdracht te vergoeden.

ARTIKEL 8.   RECLAME(S) EN GARANTIES

 1. Reclame(s) met betrekking tot de leveringen en verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien (14) werkdagen na verzenddatum van de stukken, dan wel binnen veertien (14) werkdagen na de ontdekking van het gebrek, aan E&R Flooring VOFkenbaar worden gemaakt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
 1. Reclame(s) als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgeverniet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van reclame(s) met betrekking tot een bepaalde dienst de betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van E&R Flooring VOF waarop de reclame(s) geen betrekking heeft.
 1. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame (s) heeft Opdrachtgeverde keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.
 1. Alle vloeren worden geleverd met de bijbehorende fabrieksgarantie.
 1. Opdrachtgeverzal voor onderzoek van een klacht alle mogelijke mede werking verlenen, om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
 1. E&R Flooring VOFis nimmer gehouden na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever, garantie te verstrekken op goederen c.q. werkzaamheden bij reparaties aan goederen die door derden zijn geleverd, geplaatst en/of gelegd, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Bij alleen levering is Opdrachtgeverq. derde verplicht het geleverde in ontvangst te nemen en te controleren met ondertekening van de ontvangst bon bevestigt Opdrachtgeverdat de levering juist en volledig is uitgevoerd.
 1. Restpartijen worden niet retour genomen, tenzij anders is overeengekomen.
 1. Bij berekening en bestelling van de hoeveelheid door de Opdrachtgeverzelf is geen retour name mogelijk.
 1. Uitsluitingen van garanties

De garantie is niet van toepassing indien er gebreken en/of schade ontstaat door:

 1. onjuist onderhoud c.q. achterstallig onderhoud;
 2. onjuist gebruik;
 3. moedwillige nalatigheid;
 4. Indien de bijgeleverde instructies niet stipt worden nageleefd c.q. uitgevoerd
 5. normale slijtage aan het geleverde door dagelijks gebruik;
 6. verkleuring aan het geleverde ten gevolge van de inwerking van zonlicht;
 7. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen, schade door derden, vandalisme of elke vreemde oorzaak;
 8. abnormale milieuverontreinigingen, welke inhouden doch zich niet beperken tot agressieve atmosfeer, schadelijke gassen, dampen en/of chemicaliën;
 9. zouthoudende atmosfeer of elk ander contact met zout water;
 10. buitensporige temperaturen, welke niet worden veroorzaakt door het klimaat, zoals  bijvoorbeeld vloerverwarming en/of andere warmte bronnen.
 11. gebreken van bouwkundig aard, waaronder begrepen werking van de constructie en/of verlies van samenhang van de ondergrond;
 12. Voorafgaande aan elke procedure nemen partijen op zich alles in het werk te stellen om tot een onderlinge regeling van iedere onenigheid en/of geschil te komen, die kunnen ontstaan met betrekking tot en/of beroep op, de uitvoering van de garantie;
 13. V.C, houten, en laminaat vloeren worden geleverd en gemonteerd c.q. gelegd met hun natuurlijke gebreken, derhalve worden krimp en naadvorming voorbehouden.

UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEDEN

 1. E&R Flooring VOFaanvaardt geen aansprakelijkheid, indien er uitzetting, krimp of naadvorming optreedt, veroorzaakt door te droge lucht of overdadige vochtigheid van de ruimtes waarin de werkzaamheden zijn verricht, indien Opdrachtgever de door E&R Flooring VOF gegeven instructies niet stipt naleeft.
 1. E&R Flooring VOFaanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneffenheden in vloeren,  ontstaan doordat de vloeren, zich zetten, dit alles binnen de gebruikelijke toleranties.
 1. E&R Flooring VOFaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen een negatief advies van E&R Flooring VOF in, Opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden, doch zal E&R Flooring VOF alles in het werkstellen om de eventuele mogelijke schade tot een minimum beperken.
 1. E&R Flooring VOFkan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de keuze van de Opdrachtgever van een niet aangepast materiaal en/of een niet aangepaste afwerking in het licht van een later gebruik of aanwending van het aangekochte materiaal. De Opdrachtgever beslist volstrekt autonoom welk product en welke afwerking hij wenst zonder dat bij het niet gewenste resultaat van het eindproduct de OpdrachtgeverE&R Flooring VOF aansprakelijk kan stellen.
 1. E&R Flooring VOFaanvaardt geen aansprakelijkheid indien er schade voortvloeiend uit constructies, werkwijze waarvan in de toekomst mocht blijken dat door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen deze constructies c.q. werkwijze achterhaald mochten blijken te zijn.
 1. Indien E&R Flooring VOFeen opdracht krijgt om materialen aan te brengen in de ruimtes waarin de temperatuur en/of vochtigheidsgraad niet aan de gebruikelijke norm c.q. normen voldoet, aanvaardt E&R Flooring VOF geen enkele aansprakelijkheid m.b.t.  het uitzetten en/of krimpen van de door haar geleverde goederen c.q. materialen.
 1. E&R Flooring VOFaanvaardt geen  aansprakelijkheid indien er water of anderszins in ruimtes onder de gelegde vloeren komt of staat, (tenzij door E&R Flooring VOF zelf veroorzaakt)of indien de Opdrachtgever deze belangrijke informatie heeft achtergehouden.

ARTIKEL 9.   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien een Opdrachtgevertot levering of tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 1. E&R Flooring VOFbehoudt zich het recht voor om communicatie met Opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan E&R Flooring VOF niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door Opdrachtgever geleden of te lijden schade is E&R Flooring VOF niet aansprakelijk.
 1. Evenmin aanvaardt E&R Flooring VOFenige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door Opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan E&R Flooring VOF zijn verteld of ter hand gesteld.
 1. In geen geval aanvaardt E&R Flooring VOFaansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
 1. Door het geven van een opdracht tot fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart Opdrachtgeverdat geen inbreuk op het auteursrecht of industriële eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart Opdrachtgever E&R Flooring VOF in en buiten recht voor alle gevolgen zowel financiële als andere, uit de fabricage c.q. montage, reproductie of vermenigvuldigingen voortvloeiende.
 1. E&R Flooring VOFverplicht zich door Opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van de Opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
 1. E&R Flooring VOFdient in alle gevallen in staat te worden gesteld, klachten en claims afdoende op te lossen. Indien een locatie zodanig is opgeleverd dat een klacht niet meer te constateren is wordt deze klacht niet ontvankelijk verklaard.
 1. Bij het beëindigen van de werkzaamheden dient de Opdrachtgeverof een door hem aangewezen medewerker c.q. medewerkster aanwezig te zijn om de werkzaamheden te keuren en de door ons aangeboden leveringsbon te ondertekenen voor akkoord. Op deze leveringsbon wordt onder andere verklaard dat E&R Flooring VOF de werkzaamheden tot volle tevredenheid en volgens afspraak c.q. opdracht heeft uitgevoerd. Indien de Opdrachtgeverq. medewerker c.q. medewerkster zonder afbericht niet aanwezig kan zijn om expertise uit te voeren ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de Opdrachtgever.
 1. Indien E&R Flooring VOFmaterieel of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt E&R Flooring VOF geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Opdrachtgever, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend en dit nadrukkelijk aan Opdrachtgever kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 10.   EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

 1. Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op Opdrachtgeverover, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met E&R Flooring VOF gesloten overeenkomsten is nagekomen;
 2. De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door E&R Flooring VOF verrichte of te verrichten diensten;

 1. Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Opdrachtgevervan (een)overeenkomst(en);
 2. Alle openstaande facturen c.q. betalingen zijn voldaan;
 1. E&R Flooring VOFis te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien Opdrachtgeverzijn verplichtingen jegens E&R Flooring VOF niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 (zegge: vijfhonderd Euro) voor elke dag dat hij in gebreke blijft.
 1. Het is E&R Flooring VOFtoegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 1. Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van E&R Flooring VOFafkomstige of door E&R Flooring VOF gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van E&R Flooring VOF, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan E&R Flooring VOF
 1. E&R Flooring VOFheeft een eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 3:92 BW op alle door hem geleverde zaken ter zake van de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door E&R Flooring VOF aan Opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens te kort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgeveris verplicht zich te onthouden van ieder handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde c.q. derden, verkoop of montage.

ARTIKEL 11.   BETALINGEN

 1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van E&R Flooring VOFdaarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen.
 1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien(14) dagen na factuurdatum, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders overeengekomen.
 1. Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke E&R Flooring VOFmoet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de nieuwe incasso wetgeving zoals die is ingegaan op 1 juli 2012, zie berekening;
 1. 15% over eerste 2500 euro (minimum 40 euro);
 2. 10% over volgende 2500 euro;
 3. 5% over de volgende 5000 euro;
 4. 1% over de volgende 190.000 euro;
 5. 0,5% over het restant (met een maximum 6775 euro);
 6. Over de kosten moet BTW worden geheven;
 7. Bij meerdere vorderingen mag in het geval van een consument één (1) aanmaningsbrief verstuurd worden waarin de verschillende vorderingen worden opgenomen en worden opgeteld (als het incassotraject nog niet in gang is gezet);
 8. De kosten voor deze meerdere vorderingen mogen in één (1) keer in rekening gebracht worden, dus als er bijvoorbeeld 3 vorderingen op 1 aanmaningsbrief staan, dan wordt er één (1) keer 40 euro in rekening gebracht i.p.v. 3 keer 40 euro.
 1. Indien een termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan veertien (14) dagen waarop E&R Flooring VOFde desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft verstuurd, c.q. toegezonden te worden voldaan.
 1. Indien de Opdrachtgevermet de termijnbetaling in gebreke blijft, is E&R Flooring VOF gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en veertien (14) dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van E&R Flooring VOF op vergoeding van kosten en schaden, volgens sub 11.3  van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 12.   WIJZIGINGEN IN HET WERK EN OMSTANDIGHEDEN

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer – of minderwerk als:
 2. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;
 3. de door Opdrachtgeververstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 4. van geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt afgeweken;
 5. de normale werktijd, door capaciteit belemmerende omstandigheden met meer dan 5% wordt overschreden;
 1. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag E&R Flooring VOFbij de eindafrekening 10 % van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van E&R Flooring VOF.

ARTIKEL 13.   OMVANG VAN HET WERK

 1. Opdrachtgevermoet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
 1. Opdrachtgeveren E&R Flooring VOF kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 14.   OPSCHORTING EN ONTBINDING

14.1    E&R Flooring VOF en Opdrachtgever zijn bevoegd de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien E&R Flooring VOF of Opdrachtgever hun verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen.

 1. Indien na het sluiten van de overeenkomst E&R Flooring VOF en Opdrachtgever ter kennis  gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat  E&R Flooring VOFof Opdrachtgever hun verplichtingen niet zullen nakomen.
 1. Indien goede grond bestaat te vrezen dat E&R Flooring VOFof Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de overeenkomst nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voorzover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 1. Indien Opdrachtgeverbij het sluiten van de overeenkomst verzocht is een zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is E&R Flooring VOFbevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de lopende vorderingen van E&R Flooring VOFop de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien E&R Flooring VOF de nakoming van de verplichtingen opschort, behoud zij haar aanspraken conform de wet en overeenkomst.

ARTIKEL 15.   GEHEIMHOUDING

 1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regels haar daartoe verplicht, is E&R Flooring VOF/zijn de door E&R Flooring VOFingezette medewerker (s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever, Opdrachtgever kan terzake ontheffing verlenen.
 1. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgeveris E&R Flooring VOF niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval E&R Flooring VOF voor zichzelf optreed in een civiele – strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 1. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgeververplicht tot openbaarmaking of daartoe door E&R Flooring VOFvoorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van E&R Flooring VOF, niet aan derden openbaren.
 1. E&R Flooring VOFen Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
 1. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 15.1 en 15.2 is E&R Flooring VOFgerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van E&R Flooring VOF en slechts ter indicatie van de ervaring van E&R Flooring VOF

ARTIKEL 16.   OVERDRACHT VAN RECHTEN

 1. Het is E&R Flooring VOFtoegestaan de uit enige overeenkomst (en) voortvloeiende rechten aan derden over te dragen.

ARTIKEL 17.   VERVALTERMIJN

17.1     Voorzover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en ander bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welken hoofden ook, jegens E&R Flooring VOF in ieder geval na het verstrijken van een (1) jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens E&R Flooring VOF kan aanwenden.

ARTIKEL 18.   TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen E&R Flooring VOFen Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 19.   UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

 1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Kamer van Koophandel Breda.
 1. Ingeval van uitleg en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst steeds bepalend.

ARTIKEL 20   GESCHILLEN

 1. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 1. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een verschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 21.   SLOTBEPALING

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.